تلفن : 2- 42293130 (011)      فکس : 42293133 (011)      ایمیل : Info@ardineh-iran.com